ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing by Subject "Characteristics of Graduates, Entrepreneurs"

Browsing by Subject "Characteristics of Graduates, Entrepreneurs"

Sort by: Order: Results:

  • ทบประดิษฐ์, รัชนีกร; อารมณ์, เขมิกา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2019)
    การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณสมบัติของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขา ...