ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing by Subject "A Spectrophotometry for Determination of Nitrite and Nitrate"

Browsing by Subject "A Spectrophotometry for Determination of Nitrite and Nitrate"

Sort by: Order: Results:

  • เบญจพร, วรรณูปถัมภ์; บุญเลี้ยง ทุมทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555)
    บทคัดย่อ โครงการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอำนาจในงาน บรรยากาศองค์กรกับสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ...