ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

Browsing บทความ (Articles) by Subject "บุคลาธิษฐาน, อุปลักษณ์, มโนอุปลักษณ์, ภาษาศาสตร์ปริชาน"

Browsing บทความ (Articles) by Subject "บุคลาธิษฐาน, อุปลักษณ์, มโนอุปลักษณ์, ภาษาศาสตร์ปริชาน"

Sort by: Order: Results:

  • ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017-04)
    ย่อ บทความนี้มุ่งอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับบุคลาธิษฐานซึ่งเป็นอุปลักษณ์ชนิดหนึ่งตามมุมมองทางภาษาศาสตร์ ปรชิานของเลคอฟฟแ์ละจอนหส์นั (Lakoff and Johnson, 1980) โดยรวบรวมตวัอยา่งถอ้ยคำาอปุลกัษณแ์บบบคุลาธษิฐาน มาประกอบการอธบิาย ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account