ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

พฤติกรรมสารสนเทศของช่างทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

Show simple item record

dc.contributor.author จุฑามาศ พรหมทอง
dc.date.accessioned 2023-03-15T05:42:29Z
dc.date.available 2023-03-15T05:42:29Z
dc.date.issued 2565-06-23
dc.identifier.citation วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 45(5), 38 -50. en_US
dc.identifier.issn 01257609
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8518
dc.description.abstract บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของช่างทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ช่างทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จำนวน 10 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ การเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีแบบบอกต่อ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความต้องการสารสนเทศ ช่างทอผ้ามีความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เนื้อหาสารสนเทศที่ต้องการ คือ การผลิตเส้นไหม สี ลวดลาย เครื่องมือทอผ้า กระบวนการทอ ผลิตภัณฑ์ผ้า วิถีชีวิตกับผ้า ความเชื่อเกี่ยวกับผ้าประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับผ้าและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผ้า 2)การแสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ คือ แหล่งสารสนเทศบุคคลและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยประเมินแหล่งสารสนเทศที่มีเนื้อหาความรู้ที่ตรงความต้องการและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ คือ กำหนดคำค้นจากคำสำคัญ 3)การใช้สารสนเทศ ความถี่ในการเข้าใช้สารสนเทศ คือ นานๆ ครั้ง รูปแบบสารสนเทศที่ใช้ คือ รูปภาพ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject พฤติกรรมสารสนเทศ en_US
dc.subject ช่างทอผ้า en_US
dc.subject กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร en_US
dc.title พฤติกรรมสารสนเทศของช่างทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร en_US
dc.title.alternative Information Behavior of Thai-Khmer Weavers en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor jutamat.pt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics