ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

โปสเตอร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2565

Show simple item record

dc.contributor.author รัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชา
dc.date.accessioned 2023-02-27T14:44:39Z
dc.date.available 2023-02-27T14:44:39Z
dc.date.issued 2566-02-17
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8493
dc.description.abstract ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 71 คน ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ [2554802] ฝึกงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การ การวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานในองค์การ และร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีมงาน และการประเมินผล นำเสนอประสบการณ์จากการฝึกกับหน่วยงานภาครัฐ https://pa.bru.ac.th/2022/12/26/pet65/ ทีว่าการอำเภอจอมพระ ทีว่าการอำเภอท่าตูม ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง ทีว่าการอำเภอหนองหงส์ เทศบาลตำบลช่องแมว เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ เทศบาลตำบลบ้านบ้ว เทศบาลตำบลพนมไพร เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองชุมเห็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง มณฑลทหารบกที่26 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ที่ว่าการอำเภอกระสัง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองจังหวัดกลุ่มงานปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลอิสาณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title โปสเตอร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2565 en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline รัฐประศาสนศาสตร์ en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics