ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 19 ของหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Show simple item record

dc.contributor.author ฮวดศรี, กิตติกร
dc.date.accessioned 2022-09-08T06:58:14Z
dc.date.available 2022-09-08T06:58:14Z
dc.date.issued 16-11-03
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8314
dc.description.abstract การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 19 ของหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม (Field Research) ทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แนวคิด SWOT และ PDCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาชุมชน ตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ควาญช้าง ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 30 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling )เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตีความและพรรณนาเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 19 ของหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ SWOT ได้ผลการวิจัยดังนี้ จุดแข็ง มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตช้างมาตั้งแต่สมัยก่อนหลายร้อยปี ชุมชนมีทรัพยากร ปราชญ์ชาวบ้านที่มีวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จุดอ่อน การขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการขาดกำลังใจ โอกาส มีเวลาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว หรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการต้อนรับนักท่องเที่ยว และอุปสรรค การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ส่งผลต่อการงดกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้ามาเที่ยวในชุมชนหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ทำให้ขาดรายได้ สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด โดยนำแนวคิด PDCA พบว่า ชุมชนมีการสร้างการรับรู้และการตระหนักต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสพันธ์ 19 นำไปสู่การพัฒนาสภาพพื้นที่ และปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้ในรูปแบบอื่นๆและปัจจัยหนุนเสริมจากส่วนราชการจากการเขียนแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับทุกสภาพการณ์ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แนวทางการดำเนินงาน en_US
dc.title แนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 19 ของหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ en_US
dc.title.alternative Guidelines for operating under the circumstances spreading the coronavirus COVID-19 of Ban Ta Klang Elephant Village, Krapho Subdistrict, Tha Tum District, Surin Province en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics