ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author คงเรืองราช, เยี่ยม
dc.contributor.author หอมเนียม, นงนุช
dc.date.accessioned 2022-03-30T09:35:20Z
dc.date.available 2022-03-30T09:35:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8242
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน:กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีวัตตุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ผลการวิจัยพบว่า 1)ระดับความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามบริบทของชุมชนได้แก่ 2.1) ขยะมูลฝอยพวกขวดแก้วหรือขวดพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษกระป๋อง คัดแยกไว้ขายให้กับรถรับซื้อของเก่า 2.2) ขยะมูลฝอยเปียกพวกที่เน่าเปื่อยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ อาหารเหลือทิ้ง กำจัดโดยวิธีการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกอง เพื่อใช้ต่อในการเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลดลง การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ทำให้เกิดกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมร้อยละ 61.67 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน en_US
dc.title การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านบุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Development of Participatory Waste Management Model : Case Study of Ban Bu, Prasat Sub-district, Ban Dan District, Buriram Province en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor yiam.kh@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics