ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author thaichantararak, asoke
dc.date.accessioned 2022-03-21T04:20:40Z
dc.date.available 2022-03-21T04:20:40Z
dc.date.issued 2021-04-01
dc.identifier.citation wisdom cultural heritage,ethnic groups en_US
dc.identifier.issn 2673-0243
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8220
dc.description.abstract การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลดำเนินการเลือกตัวแทนของกลุ่มทางวัฒนธรรมโดยใช้การกำหนดจากกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเลือกจากอำเภอที่ปรากฏกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ ประกอบด้วย 4 กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ 1) อำเภอนาโพธิ์ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว 2) อำเภอห้วยราชกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร 3) อำเภอนางรองกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช และ 4) อำเภอสตึกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย หรือ ชาวส่วย ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังในสังคมได้รู้จักและเข้าใจ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมคงอยู่และถูกสืบทอดให้ยาวนานมากขึ้น ง่ายต่อความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject มรดกภูมิปัญญา, ชาติพันธุ์ en_US
dc.title มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Wisdom Cultural Heritage of Ethnic Groups in Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor asok.tj@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics