ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การสร้างเครื่องกรองอากาศที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3)

Show simple item record

dc.contributor.author จุลศรี, ธวัช
dc.contributor.author การะเกด, ชลนธ
dc.contributor.author สมใจ, พิพัฒน์
dc.contributor.author สมใจ, กมลรัตน์
dc.date.accessioned 2022-03-17T15:35:23Z
dc.date.available 2022-03-17T15:35:23Z
dc.date.issued 2022-03-18
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8156
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบสร้างเครื่องกรองอากาศที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) และ 2) ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) โดยใช้ภาษาซีในการควบคุม ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่น เซนเซอร์ตรวจจับกลิ่น ควบคุมการท างานของหลอด UV และท าการแสดงผลที่จอแสดงผล ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้เครื่องกรองอากาศควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) 2) ประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) ที่ขนาดห้องขนาด 27 ตารางเมตร ความเร็วลม 3 ระดับ และค่าปริมาณของ PM 2.5 3 ช่วง พบว่า ความเร็วลม 0.4m/s ในช่วงฝุ่นน้อยจะใช้เวลา 57.4 นาที ในช่วงฝุ่นปานกลางจะใช้เวลา 99.23 นาทีและช่วงฝุ่นวิกฤติจะใช้เวลา 140.6 นาที ที่ความเร็วลม 0.5m/s ในช่วง ฝุ่นน้อยจะใช้เวลา 29 นาที ในช่วงฝุ่นปานกลางจะใช้เวลา 56.7 นาที และช่วงฝุ่นวิกฤติจะใช้เวลา 97.06 นาที และที่ความเร็ว ลม 0.6m/s ในช่วงฝุ่นน้อยจะใช้เวลา 16.4 นาที ในช่วงฝุ่นปานกลางจะใช้เวลา 47.60 นาที และช่วงฝุ่นวิกฤติจะใช้เวลา 82.8 นาที en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject เครื่องกรอง, อากาศ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Arduino Uno R3 en_US
dc.title การสร้างเครื่องกรองอากาศที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino Uno R3) en_US
dc.title.alternative Building a microcontroller-controlled air purifier (Arduino Uno R3) en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor Julasri4231@gmail.com en_US
dc.contributor.emailauthor kamonrat.sj@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics