ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความพึงพอใจต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author จงมีสุข, ธนพัฒน์
dc.contributor.author วิชัยรัมย์, สถาพร
dc.date.accessioned 2021-12-14T05:55:54Z
dc.date.available 2021-12-14T05:55:54Z
dc.date.issued 2564-09
dc.identifier.citation วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ, 1 (5) : กันยายน-ตุลาคม 2564 หน้า 47-58 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8020
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบล 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบล 3) เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งศึกษาในพื้นที่ตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 268 คนโดยใช้กําหนดการตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดยแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ คําถามแบบตรวจสอบรายการแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับและแบบปลายเปิดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.888 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยการทดสอบค่าที ( t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความพึงพอใจ, การบริการ, เบี้ยยังชีพ, ผู้สูงอายุ en_US
dc.title ความพึงพอใจต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Satisfaction with the service of the elderly pension Samrong Subdistrict Administrative Organization PhlapphlachaiDistrict Buriram Province en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics