ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

Show simple item record

dc.contributor.advisor วิไลรัตน์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.advisor ชูศักดิ์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.author เจริญรัมย์, อรรถพล
dc.contributor.author ตัณติธนาวิรัตน์, อัษฐกฤษณ์
dc.date.accessioned 2021-09-12T04:58:44Z
dc.date.available 2021-09-12T04:58:44Z
dc.date.issued 2021-09-12
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7780
dc.description โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563 en_US
dc.description.abstract โครงงานนักศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบจำลองการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และ 2) พัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิค เหมืองข้อมูลในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้ข้อมูลในการสร้างแบบจำลองคือ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 625 ข้อมูล และใช้โปรแกรมเวก้า ในการจำแนกประเภทข้อมูล ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และใช้อัลกอริทึม J48 เพื่อสร้างแบบจำลองการคัดกรองสุขภาพ จากนั้นจึงนำกฎที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเลือกใช้ภาษา JavaScript เครื่องมือ NodeJS เครื่องมือ React-Native Framework และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่ได้มีปัจจัยที่สำคัญจำนวน 24 แอททริบิวต์ และวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไขว้ โดยแบ่งข้อมูลทดสอบออกเป็น 10 ส่วน มีค่าความถูกต้อง 84.80% ค่าความแม่นยำ 84.90% ค่าความระลึก 84.80% และค่าความถ่วงดุล 84.80% สำหรับระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้ที่สามารถทำแบบคัดกรองสุขภาพของตนเองได้ โดยระบบจะแสดงผลการคัดกรองที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ สุขภาพดี สุขภาพปกติ และสุขภาพแย่ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตน และส่วนของผู้ดูแลระบบที่สามารถแก้ไขคำแนะนำ ดูรายงานการใช้งานของผู้ใช้ และดูรายงาน การให้คะแนนที่ผู้ใช้มีต่อระบบได้ ซึ่งจากการใช้งานของผู้ใช้มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.95, S.D = 0.48) en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบการคัดกรอง en_US
dc.subject สุขภาพ en_US
dc.subject เหมืองข้อมูล en_US
dc.title ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล en_US
dc.title.alternative The Health Screening System Using Data Mining Techniques en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor wilairat.yt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics