ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

Show simple item record

dc.contributor.advisor วิไลรัตน์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.advisor ชูศักดิ์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.author หินหล่าย, ภาณุพงษ์
dc.contributor.author ผูกจิตต์, ทิพย์จุฑารัตน์
dc.date.accessioned 2021-09-12T04:50:37Z
dc.date.available 2021-09-12T04:50:37Z
dc.date.issued 2021-09-12
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7779
dc.description โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2563 en_US
dc.description.abstract โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล และ 2) สร้างระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ ในการสร้างแบบจําลองวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการในการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 จำนวน 1,194 ข้อมูล จากงานสารสนเทศจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ โดยใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) ด้วยเทคนิคแบบเคมีน (K-means) จากนั้นนำแบบจำลองที่ได้มาพัฒนาระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดบุรีรัมย์ ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ด้วยภาษา PHP HTML JAVASCRIPT CSS และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่มีการจัดกลุ่มพื้นที่เสี่ยงเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด กลุ่มพื้นที่เสี่ยงมาก กลุ่มพื้นที่เสี่ยงปานกลาง กลุ่มพื้นที่เสี่ยงน้อย และกลุ่มพื้นที่เสี่ยงน้อยที่สุด ผลการพัฒนาระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ที่สามารถดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงในเส้นทางที่ต้องการเดินทาง โดยการกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นจุดในการเดินทาง 2) ส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดูรายงานการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ และดูรายงานพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการประเมินผลความพึงพอใจระบบรายงานพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์แบบออนไลน์ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.76, S.D. = 0.85) en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การวิเคราะห์ en_US
dc.subject พื้นที่เสี่ยง en_US
dc.subject อุบัติเหตุ en_US
dc.subject เหมืองข้อมูล en_US
dc.title การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล en_US
dc.title.alternative The Risk Area Analysis of Road Accidents in Buriram Using Data Mining Technique en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor wilairat.yt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics