ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ชูศักดิ์ ยาทองไชย en_US
dc.contributor.author จริตรัมย์, จิรพงษ์
dc.contributor.author จัตุรัส, อนุวัติ
dc.contributor.author ยาทองไชย, ชูศักดิ์
dc.date.accessioned 2021-09-11T10:19:46Z
dc.date.available 2021-09-11T10:19:46Z
dc.date.issued 2021-09-11
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7769
dc.description โครงงานระดับปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562 en_US
dc.description.abstract โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวิธีการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในระบบในรูปแบบแผนภาพเอนทิตี้และความสัมพันธ์ (ER Diagram) มีการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) จาวาสคริปต์ (JavaScript) เอชทีเอ็มแอล (HTML) ซีเอสเอส (CSS) และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิมที่ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน ยากต่อการค้นหาและการเก็บรักษา ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบพบว่ามีการทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนของสมาชิก เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถ จัดการข้อมูลรายวิชา จัดการข้อมูลบทเรียน จัดการข้อมูลจุดประสงค์การเรียน จัดการข้อมูลข้อสอบ 2) ส่วนของเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถสร้างแบบทดสอบทั้งหมดในรายวิชาที่มีอยู่ในระบบ และการออกรายงาน 3) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานในระบบ ซึ่งการทำงานของระบบนั้นจะช่วยให้การจัดการคลังข้อสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบคลังข้อสอบ en_US
dc.subject คลังข้อสอบออนไลน์ en_US
dc.subject วิชาศึกษาทั่วไป en_US
dc.title ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative An Online Item Banking System : A Case Study of General Education Subject Group of Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor chusak.yt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics