ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ en_US
dc.contributor.author ปัญญา, สวัสดิ์พูน
dc.contributor.author คุณวุฒิ, ศรีมุงคุณ
dc.contributor.author จักรพันธ์, นามประกอบ
dc.date.accessioned 2021-08-05T07:47:16Z
dc.date.available 2021-08-05T07:47:16Z
dc.date.issued 2557
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7696
dc.description วิทยานิพนธ์ (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557. en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อ ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ 2) ทดสอบการท างานของชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC เพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ มีการออกแบบโดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้มีความ ปลอดภัย ทนทาน และสะดวกในการฝึกปฏิบัติ การหาคุณภาพของชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้ PLC en_US
dc.description.sponsorship BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ชุดฝึกทักษะระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics