ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความคาดหวังของครูที่มตี่อคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์

Show simple item record

dc.contributor.author ยุพยงค์ สุรักษา, รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
dc.date.accessioned 2021-06-25T13:32:16Z
dc.date.available 2021-06-25T13:32:16Z
dc.date.issued 2016-08-01
dc.identifier.citation วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ฾ยเอ็ด Journal of Roi Et Rajabhat University ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ 2559 Vol. 10 Special Issue 2016 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7587
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีต่อคุณลักษณะของ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การ ทำงาน และขนาด โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูจำนวน 317 คน โดยการสุ่ม แบบแบ่งชั้นอย่างเป็น สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามจำ นวน 3 ตอน มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบ รายการ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถาม ปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมติฐานโดยใช้ค่าที (t–test) และ one–way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคาดหวังของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถาน ศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน คุณลักษณะตาม มาตรฐานการปฏิบัติตน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะตาม มาตรฐานความรู้และประสบการณ์และ วิชาชีพ 2) การเปรียบเทียบความคาดหวังของครูที่มีต่อ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ของคุรุสภา จำแนกตามเพศ โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน จำแนกตามประสบการณ์ทำ งานโดยรวมไม่ แตกต่างกัน และจำแนก ตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความคาดหวังของครู, คุณลักษณะของ ผู้บริหารสถานศึกษา, มาตรฐานวชิาชีพของคุรุ สภา en_US
dc.subject Expectation of teachers, Administrators’ Characteristics, Professional Standard of the Teachers Council en_US
dc.title ความคาดหวังของครูที่มตี่อคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย์ en_US
dc.title.alternative Teachers’ Expectations about Administrators’ Characteristics in the Secondary Educational Service Area Office 26 According to Professional Standard of the Teacher Council, Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor rapheephan.pi@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics