ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีศึกษา ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author คมกฤษ ม่วงมงคล, นาถภูมิ ฮุยปาอาจ, สุชา ฉลาด, จิราวรรณ บุญหลัง, ชิดชนก เจริญผล,รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ,ชนินาถ ทิพย์อักษร ,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยะวัฒน์
dc.date.accessioned 2021-06-19T14:54:31Z
dc.date.available 2021-06-19T14:54:31Z
dc.date.issued 2021-06-18
dc.identifier.citation สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7569
dc.description.abstract การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ สมาชิกเจ้าหน้า อปพร. ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 170 คน จำนวน 170 ชุด เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย( Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน( Pearson Correlation Coefficient® หรือ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการฝึกอบรม ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์ โดยภาพรวมมีเพียงปัจจัยด้านการฝึกอบรม และปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด คือปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน อย่างไรก็ตามในการศึกษาในอนาคตสามารถศึกษาในปัจจัยอื่นๆ หรือในบริบทต่างไปจากเดิมหรือจะศึกษาในตัวแปรอื่นๆต่อไป en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การฝึกอบรม, การติดต่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์,การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน en_US
dc.title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีศึกษา ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีศึกษา ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor rapheephan.pi@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics