ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา ร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, ทศพร แก้วขวัญไกร, รัชนีกร บวรชาติ,อัจฉรา หลาว,ชนินาถ ทิพย์อักษร,,กิตติกร ฮวดศรีทอง,จตุพร จันทารัมย์,กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
dc.date.accessioned 2021-06-19T08:15:40Z
dc.date.available 2021-06-19T08:15:40Z
dc.date.issued 2020-12-18
dc.identifier.citation วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม- ธันวาคม 2562) en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7563
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงรุกที่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2) ศึกษาเครือข่ายผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐที่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3) เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 320 คน การศึกษาใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก เครื่องมือในการทำวิจัยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงรุกส่งผลเชิงลบต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้พบว่าเครือข่ายผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสุดท้ายช่องทางการจัดจำหน่ายส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ en_US
dc.description.abstract The purposes of this research were 1) to study the proactive entrepreneurship affecting increasing sales of retailers in Thailand 4.0 era under a case study of Blue Flag (Thong Fah Pracharat) shops providing state welfare smartcard, 2) to study the Thong Fah Pracharat entrepreneurial network affecting increasing sales of retailers in Thailand 4.0 era under a case study of Blue Flag (Thong Fah Pracharat) shops providing state welfare smartcard, 3) to study distribution channels (place) affecting increasing sales of retailers in Thailand 4.0 era under a case study of Blue Flag (Thong Fah Pracharat) shops providing state welfare smartcard. The sample of this study consisted of 320 entrepreneurs in Thong Fah Pracharat project in Buriram Province. The sample was selected based on a convenience sampling. A questionnaire was used as a research instrument. Data collected were then analyzed using descriptive and inferential statistics, and regression analysis. The results of this study indicated that the proactive entrepreneurship to increase retail sales of Blue Flag (Thong Blue Flag Pracharat) retailers associated with providing state welfare smartcard, a case study in Thailand 4.0, is negative. Also, the entrepreneurial network does not affect increase retailer sales of Blue Flag (Thong Fah Pracharat) retailers with providing state welfare smartcard. Eventually, distribution channels (place) affected increasing sales of retailers in Thailand 4.0 era under a case study of Blue Flag (Thong Fah Pracharat) shops providing state welfare smartcard. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงรุก, ร้านธงฟ้าประชารัฐ, การเพิ่มยอดขาย en_US
dc.subject Proactive entrepreneurship, Thong Fah Pracharat, Increasing sales en_US
dc.title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของร้านค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา ร้านธงฟ้าประชารัฐบริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Factors Affecting the Increasing Retetail’s Sales Thailand 4.0 Era : A Case study of Thong Fah Pracharat shops Providing Thong Fah Welfare Smartcard in Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor rapheephan.pi@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics