ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

Show simple item record

dc.contributor.author กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ en_US
dc.date.accessioned 2021-06-06T08:14:35Z
dc.date.available 2021-06-06T08:14:35Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7551
dc.description การจัดทำตำราประวัติศาสตร์ไทย ผู้เขียนได้เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จ านวน 9 บท ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักร อยุธยาตอนต้น อาจักรอยุธยาตอนกลาง อาณาจักรอยุธยาตอนปลาย อาณาจักรธนบุรี สมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัตนโกสินทร์ในยุคปฏิรูปประเทศ และสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคประชาธิปไตย ซึ่งการเขียนต าราใน 9 บทนี้ เน้นช่วงเวลาที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง วิเคราะห์การเขียนในแต่ละบท ผู้เขียนเชื่อว่า ต าราประวัติศาสตร์ไทย จะท าให้เกิดคุณค่าต่อการศึกษาในสังคมสมัยใหม่มาก ขึ้น โดยผู้เขียนเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์เปรียบเทียบยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในแต่ละบท เริ่มที่เหตุการณ์สำคัญ การสถาปนาอาณาจักร อาณาเขต พระมหากษัตริย์ การปกครอง กฎหมาย ระบบสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ในอดีตที่ชัดเจน การเขียนต าราทางประวัติศาสตร์นี้เพื่อลดช่องว่างอคติ หรือช่วงเวลากับความทรงจำเป็นทางสังคมช่วงนั้น แต่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต ารา ท าให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ผู้สอน ประวัติศาสตร์ในทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป หากมีข้อเสนอแนะที่ดีช่วยให้ต าราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียน ยินดีน้อมรับมาแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นข้อเท็จจริงแก่สังคมการศึกษาเรียนรู้ ขอขอบคุณเจ้าของตำรา เอกสารต่างๆ ที่ได้เขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้ก่อนแล้ว ทำให้ผู้เขียนนำ มาเขียนเรียบเรียงแบบใหม่ได้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก มหาวิทยาลัย ที่ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขมา ณ โอกาสนี้ด้วย ธงชัย สีโสภณ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Thai national history en_US
dc.title ประวัติศาสตร์ชาติไทย en_US
dc.title.alternative Thai national history en_US
dc.type treatise document en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics