ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการจดักจิกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ จากวสัดุธรรมชาติพฒั นาทกัษะสมอง EF (Executive Functions) ของเดก็ ปฐมวยั ช้ันอนุบาลปีที่3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์

Show simple item record

dc.contributor.author สุนิสา ก่ำแก้ว
dc.contributor.author วิภารัตน์ อิ่มรัมย์
dc.date.accessioned 2021-03-16T15:56:28Z
dc.date.available 2021-03-16T15:56:28Z
dc.date.issued 2021-01-07
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 (The 4th National and International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7328
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ด้านความจําเพื่อนํามาใช้งาน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จาก วัสดุธรรมชาติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาลปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 ห้องเรียน เด็กปฐมวัย จํานวน 24 คน ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติและแบบทดสอบวัดทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่น ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ มีทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ด้านความจําเพื่อนํามาใช้งาน ก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง เท่ากับ 5.21 และ 7.92 ตามลําดับ 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ มีทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง ก่อนและหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง เท่ากับ 4.83 และ 7.63 ตามลําดับ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, วัสดุธรรมชาติ, ทักษะสมอง EF (Executive Functions), เด็กปฐมวัย en_US
dc.title ผลการจดักจิกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ จากวสัดุธรรมชาติพฒั นาทกัษะสมอง EF (Executive Functions) ของเดก็ ปฐมวยั ช้ันอนุบาลปีที่3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์ en_US
dc.title.alternative The Effects of Creative Art Activities from Natural Materials Develop EF (Executive Functions) Brain Skills of Preschool Children Kindergarten 3/2 University Demonstration School Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor wiparat.ir@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics