ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย

Show simple item record

dc.contributor.author วิภารัตน์ อิ่มรัมย์
dc.contributor.author นิตยา บรรณประสิทธิ์
dc.contributor.author วิไลวรรณ ศิริเมฆา
dc.contributor.author ธนากร เทียมทัน
dc.date.accessioned 2021-03-16T15:11:24Z
dc.date.available 2021-03-16T15:11:24Z
dc.date.issued 2020-12-30
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7326
dc.description.abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการฝึกอบรม และเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นครูปฐมวัยที่เป็นศิษย์เก่า จำนวน 40 คน และเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง จำนวน 40 คน ชาย-หญิง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หลักสูตรฝึกอบรมครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 2) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย 3) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย จำนวน 14 แผน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยขณะทำกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษา พบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์ การวัดและประเมินผล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเป็นภาคทฤษฏี 1 หน่วย ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย และภาคปฏิบัติ 5 หน่วย ได้แก่ ขนมแสนอร่อย ผักดีมีประโยชน์ หุ่นถุงกระดาษ ของเล่นแสนสนุก และร้านรถเข็นขายของ และจากผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในระดับใช้ได้ทุกรายการประเมิน 2) ผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย จากฝึกอบรมกับครูปฐมวัย จำนวน 2 วัน โดยการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ จากสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF พบว่า ครูมีความสนใจในการฝึกอบรมและสามารถปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา EF ได้ และจากการฝึกอบรม พบว่าครูปฐมวัยมีความรู้ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย พบว่า จากการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยขณะทำกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีทักษะ EF ในแต่และสัปดาห์เพิ่มขึ้น en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การพัฒนา, ครูปฐมวัย, สื่อการศึกษา, ทักษะ EF, เด็กปฐมวัย en_US
dc.title ผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย en_US
dc.title.alternative The Results of the Development of Early Childhood Teachers in the Production of Educational Materials to Develop EF Skills of Preschool Children. en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor wiparat.ir@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics