ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ถ้อยคำบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน: ความหมายของถ้อยคำ

Show simple item record

dc.contributor.author เหมรา, ทิพวัลย์
dc.date.accessioned 2021-02-20T03:44:07Z
dc.date.available 2021-02-20T03:44:07Z
dc.date.issued 2019-01
dc.identifier.citation Veridian E-Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) 2562 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7262
dc.description.abstract บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของถ้อยคำบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านสระบัว ตาบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาจำนวน 120 คน ผลการศึกษาพบถ้อยคำบริภาษทั้งสิ้นจำนวน 600 ถ้อยคำ สามารถจำแนกความหมายของถ้อยคำบริภาษได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ถ้อยคำบริภาษแบบความหมายตรง และถ้อยคำบริภาษแบบความหมายเปรียบเทียบถ้อยคำบริภาษแบบความหมายตรงแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ถ้อยคำบริภาษเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ 2.ถ้อยคำบริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรม และ3.ถ้อยคำบริภาษเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ หรือความสามารถ ส่วนถ้อยคำบริภาษแบบความหมายเปรียบเทียบแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ถ้อยคำบริภาษเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ และ2.ถ้อยคำบริภาษเกี่ยวกับพฤติกรรม en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ภาษาถิ่นอีสาน en_US
dc.subject คำบริภาษ en_US
dc.subject คำด่า en_US
dc.subject ความหมายของคำ en_US
dc.subject ศัพท์ภาษาอีสาน en_US
dc.title ถ้อยคำบริภาษของผู้พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน: ความหมายของถ้อยคำ en_US
dc.title.alternative The Invectives of Northeastern Thai Dialect Speakers: Meaning of Words en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor thippawan.hm@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics