ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความคิดเห็นของนักแปลฝึกหัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักแปลที่ดี

Show simple item record

dc.contributor.author ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
dc.date.accessioned 2021-02-19T12:06:21Z
dc.date.available 2021-02-19T12:06:21Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Limsiriruengrai, P. (2020). Trainee Translators’ Opinions on Good Translators’ Attributes. An Online Journal of Education, 15(2), OJED1502037 (14 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/240001 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7260
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักแปลฝึกหัดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่นักแปลพึงมี ตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการแปลทางภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้นในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 67 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า คุณสมบัติของนักแปลที่ดีอันดับแรก คือ ลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ส่งเสริมการแปลในแง่มีความรู้รอบตัว (M= 4.38) รองลงมาคือ ความสามารถด้านต้นฉบับและฉบับแปลในแง่สามารถเขียนสื่อความหมายในฉบับแปลได้ชัดเจน (M= 4.25) และความรู้ด้านหลักวิธีการแปลในแง่มีความรู้ด้านทฤษฎี และ/หรือหลักการแปล (M= 4.20) ตามล าดับ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ระบุว่า นักแปลที่ดีต้องรักการอ่าน ต้องใส่ใจการแปล หมั่นฝึกฝนตนเพื่อให้สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพสื่อความหมายได้ถูกต้อง ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการแปลเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาหรือนักแปลฝึกหัดได้ฝึกฝนตนให้มีคุณสมบัติของนักแปลที่ดี en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject คุณสมบัติของนักแปล, ความคิดเห็น, นักแปลฝึกหัด en_US
dc.title ความคิดเห็นของนักแปลฝึกหัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักแปลที่ดี en_US
dc.title.alternative Trainee Translators' Opinions on Good Translators' Attributes en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor puttachart.ls@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics