ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน

Show simple item record

dc.contributor.advisor ณัฐพล แสนคำ en_US
dc.contributor.author ณัฐพล แสนคำ, ปาริณา ลีประโคน
dc.contributor.author พิชชา จอมรัมย์
dc.date.accessioned 2020-11-14T02:46:45Z
dc.date.available 2020-11-14T02:46:45Z
dc.date.issued 2020-11-11
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/7238
dc.description --สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2563 en_US
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน 2) เพื่อพัฒนาระบบงานกองทุนหมู่บ้าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน ระบบการพัฒนาการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10 คน en_US
dc.description.sponsorship The objectives of this research are 1) to analyze and design a village fund loan development system 2) to develop a village fund system 3) to study the satisfaction of users of the village fund loan development system. Loan Development System for Village Fund The target group used in the satisfaction assessment was a group of 10 village directors. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน en_US
dc.subject THE DEVELOPMENT OF VILLAGE CRADIT LOAN SYSTEM en_US
dc.title การพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน en_US
dc.title.alternative THE DEVELOPMENT OF VILLAGE CRADIT LOAN SYSTEM en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline วิทยาการคอมพิวเตอร์ en_US
dc.degree.level วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.degree.name ปริญญาตรี en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics