ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สถิติวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author กมลชนก, ยืนยง
dc.contributor.author รินทร์หทัย, กิตติ์ธนารุจน์
dc.date.accessioned 2020-09-11T05:41:33Z
dc.date.available 2020-09-11T05:41:33Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6965
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีต่อการดำเนินโครงการ 2) เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำแนกตามข้อมูลสถานภาพทั่วไป เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราชเท่ากับ 0.929 ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม จากชาวบ้านในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F – test ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีสถานภาพการสมรสอยู่ด้วยกัน มีระดับการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร โดยมีรายได้ มากกว่า 12,500 บาท มีความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเป็นประชาชนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เมื่อทำการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามข้อมูลสถานภาพทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ และสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ภายในครอบครัว และความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 en_US
dc.description.abstract This research is a survey research with the objectives.1) To study the opinions of entrepreneurs. And the people involved in the OTOP tourism community, innovating towards the project implementation. 2) To use the results to develop the capacity of creative thinking and appropriate community management. 3) To compare opinions The OTOP Tourism Innovation Project classified by gender, age, marital status Education level, main occupation, family income the relevance of the OTOP Tourism Community Project, Innovative Method, Questionnaire the Cronbach's alpha coefficient was 0.929. Sampling was performed by using a random sampling method. From 400 villagers in the OTOP Tourism Community Project, OTOP Innovation, Krasang District, Buriram Province, data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation. The standardized test tests the differences between the mean values of two independent samples using the t-test. The hypothesis testing on the difference between the mean values of more than 2 samples using the f- test and test pairs by Tukey method. The results showed that the majority of the respondents were female, age between 51-60 years, marital status Married together Have the highest education level, upper secondary school / vocational certificate, have a career, farmers earn more than 12,500 baht, related to the OTOP Tourism Community Project, Innovation is a citizen of OTOP Tourism Pathway, respectively. Result Comparison of opinions Toward the OTOP Tourism Community Project, Innovation, Krasang District, Buriram Province. Classified by general status information It was found that the villagers with different gender, age, and marital status had different opinions. For the villagers with the highest education level, occupation, and household income, And the relation with the OTOP Tourism Community Project is different. There will be different opinions, with statistical significance at the level of 0.05. en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject OTOPนวัตวิถี ความคิดเห็น ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว en_US
dc.title สถิติวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Statistics, analysis of opinions towards the OTOP tourism community project innovation, Krasang District, Buriram Province. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สถิติประยุกต์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor rinhatai.kn@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics