ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ ชาวนาในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Show simple item record

dc.contributor.author นิราวรรณ, มุขวัติ
dc.contributor.author รินทร์หทัย, กิตติ์ธนารุจน์
dc.date.accessioned 2020-09-11T04:39:40Z
dc.date.available 2020-09-11T04:39:40Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6962
dc.description.abstract งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชาวนาในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจ ในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ ชาวนาในอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราช เท่ากับ 0.909 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตารางไขว้ การวิเคราะห์ ปัจจัย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความพึงพอใจ ส่วนตัว ด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก เมื่อทำการวิเคราะห์เชิงสำรวจปัจจัยแรงจูงใจในการเลือก ประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ได้ปัจจัยที่มีองค์ประกอบร่วมกัน 11 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยด้าน ความพึงพอใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านต้นทุนและผลกาไร ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน ความรู้ความสามารถ ปัจจัยด้านอาชีพตามความต้องการทางการตลาด ปัจจัยด้านอาชีพสุจริต ปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านความสนใจในอาชีพใหม่ ปัจจัยผลผลิตเป็นที่ ต้องการทางการตลาด โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 69.455 และเมื่อนำปัจจัยทั้ง 11 ปัจจัยไปหาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมรับจ้าง พบว่า ปัจจัยด้านการ รับรู้และความสนใจ ปัจจัยด้านครอบครัว สามารถทำนายแนวโน้มการเลือกประกอบอาชีพเสริม รับจ้างได้ร้อยละ 0.018 และสามารถเขียนเป็นสมการทำนายแนวโน้มโดยใช้คะแนนดิบ ได้ดังนี้ อาชีพเสริมรับจ้าง = 0.435 - 0.056(ปัจจัยด้านการรับรู้และความสนใจ) - 0.51(ปัจจัยด้านครอบครัว) en_US
dc.description.abstract The purpose of this research 1) To study basic information of farmers in Mueang Buri Ram District Buriram province. 2) To study the level of motivation to choose a supplementary occupation of farmers in Mueang District Buriram province To contribute to sustainable economic development. 3) To study and analyze the factors of motivation in choosing a supplementary occupation of farmers in Mueang District Buriram province To contribute to sustainable economic development. 4) To study factors affecting motivation in choosing a supplementary occupation of farmers in Mueang District Buriram province To contribute to sustainable economic development. The instrument used was a questionnaire with coefficient. The alpha of Cronbach is 0.909 data were collected by simple random sampling. by lottery method. the sample size was 400 samples. The statistics used for data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation, cross table, factor analysis. And Multiple Regression Analysis. The results of the research found that the motivation in choosing a supplementary occupation for farmers. Consists of 6 areas which are economic, social, family, knowledge and ability, personal satisfaction, Information. At a high level. When conducting survey analysis, motivation factors in choosing a supplementary occupation for a farmer. The factors that have 11 common elements are satisfaction factor, economic factors, cost and profit factors, family factors, knowledge and skill factors, occupational factors according to marketing needs, honest career factors, environmental factors in the community, social factors, interesting factors in new careers, the production factor is the marketing need. Able to explain variance 69.455% and when taking all 11 factors to find the factors that affect the motivation to choose a part-time job, it is found that Awareness and interest factors, family factors. Able to predict the tendency of choosing a part-time employment by 0.018% and can be written as an equation to predict trends using raw scores as follows. Additional occupation = 0.435 - 0.056(Awareness and interest factors) - 0.51(family factors) en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ชาวนา แรงจูงใจ การเลือกประกอบอาชีพเสริมอาชีพรับจ้าง en_US
dc.title ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ ชาวนาในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน en_US
dc.title.alternative Factors affecting motivation in choosing a supplementary occupation of farmers In Mueang District, Buriram Province To contribute to sustainable economic development. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline สถิติประยุกต์ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor rinhatai.kn@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics