ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติ

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ภูริชญ์ งามคง en_US
dc.contributor.advisor อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ en_US
dc.contributor.author พจนีย์, แสนกุล
dc.contributor.author บัณฑิต, ศิริสุข
dc.contributor.author สุรศักดิ์, ลางไชย
dc.contributor.author พงษ์ทิวา, โชจิ้งหรีด
dc.date.accessioned 2020-08-06T03:09:59Z
dc.date.available 2020-08-06T03:09:59Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6720
dc.description วท.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , 2560 en_US
dc.description.abstract ปริญญานิพนธ์เรื่องชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติเบื้องต้น 2. เพื่อศึกษาผลการทดลองของชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติเบื้องต้น จากการดำเนินการได้ออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติเบื้องต้นสามารถต่อวงจรได้ทั้งหมด 7 วงจร จากการทดลองการทำงานของชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติพบว่า 1. วงจรทั้งหมด 7 วงจร สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งหมด 7 วงจร 2. จากที่ได้นำชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติ ไปทำการทดลองกับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนวิชาระบบควบคุมมาก่อน ผลการทดลองพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรม PLC ได้เร็ว เพราะทางคณะจัดทำได้จัดอบรมการเขียนโปรแกรมให้ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องคัดแยกสิ่งของอัตโนมัติ en_US
dc.title.alternative The Training of Automatic Separately Machine en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics