ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับบุคลากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Show simple item record

dc.contributor.author ลิ้มศิริเรืองไร, พุทธชาด
dc.date.accessioned 2020-06-26T08:13:03Z
dc.date.available 2020-06-26T08:13:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 Limsiriruengrai, P. (2019). Guidelines for Developing English Language Innovations for Tourism Personnel. Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts, 1(1), 41-57. en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6388
dc.description.abstract ในปัจจุบัน มีการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรการท่องเที่ยวได้มีศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทและความสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ บทความต่อไปนี้จะกล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว อาทิ การสำรวจความต้องการจำเป็น แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นวัตกรรมและขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว วิธีดำเนินการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนได้ในอนาคต en_US
dc.description.abstract At present, the development of English language innovation for tourism personnel in each province has been conducted more and more to promote and develop tourism personnel to have more potential to communicate in English with foreigner tourists because the tourism industry plays a vital role in generating income for the nation. The following article discusses the development of English language innovations for tourism personnel in terms of needs analysis, English for Specific Purposes (ESP), English for communication, innovations and innovation development procedures including related research studies, research methodology and conceptual framework. This article will be useful guidelines for those who are interested in developing the English language innovation for tourism in their area in the future. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว en_US
dc.title แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสําหรับบุคลากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ en_US
dc.title.alternative Guidelines for Developing English Language Innovations for Tourism Personnel in the Northeast of Thailand en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics