ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษา โรงสีข้าวชุมชน ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง en_US
dc.contributor.author จารุวรรณ, ปุดประโคน
dc.contributor.author ปรีย์สุวรรณ, อาจรัมย์
dc.contributor.author กนกพร, ปะโนรัมย์
dc.date.accessioned 2020-03-26T08:22:46Z
dc.date.available 2020-03-26T08:22:46Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6131
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract การวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษา โรงสีข้าวชุมชน ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น, ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายและลดเวลา ระหว่างการผลิต โดยมีการศึกษาในแต่ละแผนกเพื่อมาท าการวิเคราะห์หาปัญหาจากกระบวนการ ท างานและลดเวลาที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยท าการแสดงแผนภูมิการไหลของกระบวนการและการ จ าลองสถานการณ์ขึ้น หลังการปรับปรุงได้น าค่าที่ได้ทั้งก่อนและหลังมาเปรียบเทียบ ผลที่ได้จาก แผนภูมิการไหลของกระบวนการสามารถลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายได้ 3 ขั้นตอน จาก 6 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน สามารถลดเวลาในการผลิตจากเดิม 27.1 วินาที ลดลง 2.95 วินาที เหลือ 24.15 วินาที คิดเป็นร้อยละ 10.88 ผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์ก่อนปรับปรุง ค่าเฉลี่ยที่ชิ้นงานอยู่ใน ระบบ 2191.44 จ านวนที่ชิ้นงานออกจากระบบ 56 และจ านวนที่ค้างอยู่ในระบบ 19 หลังการ ปรับปรุง ค่าเฉลี่ยที่ชิ้นงานอยู่ในระบบ 2142.47 จ านวนที่ชิ้นงานอยู่ในระบบ 61 และจ านวนชิ้นงานที่ ค้างอยู่ในระบบ 16 en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.subject การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน en_US
dc.subject แบบจำลองสถานการณ์ en_US
dc.title การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษา โรงสีข้าวชุมชน ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics