ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษาโรงงานน้ำปลาโชคอารีย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา en_US
dc.contributor.author เฉลิมชัย, พงศ์พีระ
dc.contributor.author สุริยะ, ฮุยประโคน
dc.contributor.author พงศกร, สิทธิสังข์
dc.date.accessioned 2020-03-26T08:19:13Z
dc.date.available 2020-03-26T08:19:13Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6130
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานน้ำปลาโชคอารีย์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการรวบรวมข้อมูลยอดขายย้อนหลัง ระหว่างเดือน มิถุนายน-เดือนตุลาคม 2560 พบว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละเดือนมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีจำนวนลูกค้าต่อวันไม่เท่ากัน คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษากระบวนการทำงานด้วยแผนภูมิการไหล (Flow Diagram) ทำการวิเคราะห์งานด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (FPC) ใช้หลักการตั้งคำถาม 5W1H และ ECRS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เทียบกับอัตราความต้องการของลูกค้า จากการศึกษาพบว่า เวลามาตรฐาน (Cycle Time) ก่อนปรับปรุงมีเวลาผลิต 293.77 นาที มีขั้นตอนการทำงาน 36 ขั้นตอน ผลผลิตที่ได้ 200 ลัง/วัน ขั้นตอนที่ทำให้ผลิตไม่ทันตามความต้องการลูกค้าไม่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการบรรจุขวดน้ำปลา คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาแบบใหม่ ให้ได้ตามอัตราความต้องการของลูกค้า ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดอัตราการผลิต (Takt Time) ในแต่ละสัปดาห์ของเดือนมิถุนายนดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็น 144 วินาทีลดลงเหลือ 108.68 สัปดาห์ที่ 3 เป็น 192 วินาทีลดลงเหลือ 106.67 วินาทีและสัปดาห์ที่ 4 เป็น 120 วินาทีลดลงเหลือ 112.94 วินาที ขั้นตอนการทำงานโดยรวมจาก 36 ขั้นตอนลดลงเหลือ 29 ขั้นตอน โดยมีเวลารวมจากเดิม 293.77 นาที ลดลงเหลือ 199.11 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.08 ผลผลิตจากเดิม 200 ลัง/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 250 ลัง/วัน คิดผลผลิตเพิ่มขึ้น 55.56 % ส่วนประสิทธิภาพของอุปกรณ์บรรจุมีเวลาจากเดิม 3.11 นาที/ลัง ลดลงเหลือ 1.40 นาที/ลัง คิดเป็นร้อยละ 45.02 en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject โรงงานน้ำปลา en_US
dc.subject การออกแบบและพัฒนา en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.subject การลดเวลา en_US
dc.title การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์บรรจุน้ำปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต กรณีศึกษาโรงงานน้ำปลาโชคอารีย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics