ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขนมปัง กรณีศึกษาโรงงานขนมปัง

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง en_US
dc.contributor.author จิณณวัตร, นิพันธ์รัมย์
dc.contributor.author สุพัตรา, สาระคุณ
dc.contributor.author สุกัญญา, พงษ์ศรี
dc.contributor.author พงษ์ศักดิ์, โกฐรัมย์
dc.date.accessioned 2020-03-26T08:16:55Z
dc.date.available 2020-03-26T08:16:55Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6129
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตของโรงงานขนมปัง เลิศรัตน์ เบเกอรี่ ซึ่งก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและการเพิ่ม ประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตของโรงงานขนมปัง พบว่ามีขั้นตอนทั้งหมดมี 29 ขั้นตอน ซึ่งทางกลุ่ม ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์แผนภูมิกระบวนการไหลของงานก่อนท าการปรับปรุงได้ดังนี้ ในกระบวนการ ผลิตขนมปังนั้นได้ใช้เวลาในการผลิตขนมปัง 236 นาทีต่อรอบ ใช้ระยะทาง 33 เมตร มีการปฏิบัติงาน 8 ครั้ง มีการเคลื่อนย้าย 12 ครั้ง มีการตรวจสอบ 2 ครั้ง มีการรอคอย 5 ครั้ง คงคลัง 1 ครั้ง และเมื่อ ทางกลุ่มผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้หลัก 5W1H และ ECRS พบว่า สามารถปรับปรุง กระบวนการท างานโดยสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเหลือเพียง 7 ครั้ง มีการเคลื่อนย้าย 11 ครั้ง มีการตรวจสอบ 2 ครั้ง มีการรอคอย 5 ครั้ง คงคลัง 1 ครั้ง ใช้เวลาในการท างานรอบละ 231 นาที ต่อรอบ ใช้ระยะทางทั้งหมด 31 เมตร โดยพบว่า เมื่อท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตจะสามารถท า ให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น การผลิตแบบเดิมสามารถผลิตได้ 3 รอบต่อวัน ในแต่ละ รอบสามารถผลิตได้ 10 ลัง มีค่าเวลาเฉลี่ยที่ชิ้นงานอยู่ในระบบ เท่ากับ 223 นาที จ านวนชิ้นงานที่ ค้างอยู่ในระบบ 1 ชิ้น และใช้เวลาในการท างาน 236 นาทีต่อรอบ ซึ่งเมื่อ กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้หลักการ 5W1H และหลัก ECRS พบว่ากระบวนการท างาน ภายหลังปรับปรุงท าได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถผลิตได้ 4 รอบต่อวัน ในแต่ละรอบสามารถผลิตได้ 10 ลัง ค่าเวลาเฉลี่ยที่ชิ้นงานอยู่ในระบบ 238 นาที จ านวนชิ้นงานที่ค้างอยู่ในระบบ ไม่มี และใช้เวลาในการ ท างาน 231 นาทีต่อรอบ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject กระกวนการทำงาน en_US
dc.subject กระบวนการไหล en_US
dc.subject การลดขั้นตอน en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.title การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขนมปัง กรณีศึกษาโรงงานขนมปัง en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics