ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรณีศึกษา บริษัทน้ำดื่ม โชคสมปอง จำกัด ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง en_US
dc.contributor.author เจนจิรา, ทุมมา
dc.contributor.author สิริมา, ตามัย
dc.date.accessioned 2020-03-26T07:48:44Z
dc.date.available 2020-03-26T07:48:44Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6125
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract การวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิควิธีการศึกษาการทำงานกรณีศึกษา บริษัทน้ำดื่ม โชคสมปอง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะทางและเวลาในการผลิตน้ำดื่ม ในกระบวนการปฏิบัติงานในสายการผลิตบริเวณบรรจุและบริเวณติดฉลาก จากการศึกษาพบว่า จุดที่ตรวจพบมีระยะทางห่างกันมากเกินไปจึงยุบรวมเข้าบริเวณเข้าด้วยกัน หลังการปรับปรุงและนำค่าที่ได้ทั้งก่อนและหลังมาเปรียบเทียบกันสามารถลดระยะทางได้ 1 เมตร จากก่อนปรับปรุง 15 หลังปรับปรุง 14 และลดเวลาได้ 60 วินาที จากก่อนปรับปรุง 480 วินาที หลังปรับปรุง 420 วินาที และได้ใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์พบว่าค่าเวลาเฉลี่ยที่ชิ้นงานอยู่ในระยะก่อนปรับปรุง 2432.05 วินาที หลังปรับปรุง 1810.63 วินาที สามารถลดได้ 621.42 วินาที และจำนวนที่ชิ้นงานออกจากระบบก่อนปรับปรุง 167 ถัง หลังปรับปรุง 214 ถัง สามารถเพิ่มขึ้น 47 ถัง และจำนวนชิ้นงานที่ค้างอยู่ในระบบก่อนปรับปรุง 44 ถัง หลังปรับปรุง 20 ถัง สามารถลดได้ 24 ถัง en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.subject การศึกษาการทำงาน en_US
dc.subject การลดเวลาและระยะทาง en_US
dc.title การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรณีศึกษา บริษัทน้ำดื่ม โชคสมปอง จำกัด ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics