ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนาเครื่องสับหญ้าเนเปียร์เพื่อการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

Show simple item record

dc.contributor.advisor อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง en_US
dc.contributor.author ธีรศักดิ์, จะรอนรัมย์
dc.contributor.author สุรพงษ์, คูโนรัมย์
dc.contributor.author ศตวรรษ, ปุยะติ
dc.date.accessioned 2020-03-26T07:36:00Z
dc.date.available 2020-03-26T07:36:00Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6121
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างความสามารถการทำงานของเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ เมื่อใช้เครื่องในการทำการทดสอบเป็นจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเครื่องที่นำมาทำการวัดการเปรียบเทียบเป็นของคนในหมู่บ้าน ๆ หนึ่ง ที่ใช้เครื่องสับหญ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอห้วยราช ในการทดสอบจะใช้แรงงานคน 1 คน ในการป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องทั้ง 3 เครื่อง ซึ่งการทดลองนี้ จะทำการกำหนดเวลาในการป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องของพืชแต่ละชนิดเป็นเวลา 1 นาที เพื่อหาผลจากการทดลองและประสิทธิภาพของเครื่อง สมรรถนะเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ ได้พิจารณาด้านประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องและความปลอดภัยจากการทำงาน ซึ่งได้อัตราการทำงานความแตกต่างระหว่างเครื่องสับหญ้าที่ทำการวิจัยกับเครื่องสับหญ้าทั่วไป โดยจะจับเวลา 1 นาที พืชที่นำมาทดลองมี 3 ชนิด คือหญ้าเนเปียร์ ทางมะพร้าว อ้อย โดยใช้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน การทำงานจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแต่เครื่อง ส่วนการสับของเครื่องต้นแบบมีความละเอียดสูง ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการนำไปผสมกับหัวอาหารให้โค กระบือ และช่วยในการเจริญเติบโตของโคกระบือได้ดี ความละเอียดของเครื่องที่ 1 (เครื่องของผู้วิจัย) ในการสับสามารถสับได้ละเอียดโดยลักษณะความละเอียดคล้ายรำข้าว จึงทำให้การผสมกับหัวอาหารคลุกเคล้ากันได้ดี ความละเอียดของเครื่องที่ 2 (เครื่องของชาวบ้าน) ในการสับนั้นจะเป็นชิ้นใหญ่ไม่ค่อยละเอียดมาก จะทำให้การคลุกเคล้ากับหัวอาหารไม่ค่อยเข้ากันดีหนัก ความละเอียดของเครื่องที่ 3 (เครื่องของชาวบ้าน) ในการสับนั้นอยู่ในระดับปานกลางไม่ถึงขั้นละเอียดมากหนัก การคลุกเคล้ากับหัวอาหารได้ดีพอประมาณ สรุปได้ว่า เครื่องที่ 1 เครื่องของผู้วิจัย สามารถสับได้ละเอียดมากกว่าเครื่องที่ 2 (เครื่องของชาวบ้าน) และเครื่องที่ 3 (เครื่องของชาวบ้าน) จึงทำให้สามารถคลุกเคล้ากับหัวอาหารได้ดีที่สุด en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject วิศวกรรมความปลอดภัย en_US
dc.subject การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.title การพัฒนาเครื่องสับหญ้าเนเปียร์เพื่อการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics