ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกระจายน้ำแบบประหยัดพลังงาน

Show simple item record

dc.contributor.advisor ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา en_US
dc.contributor.author ไชยวัฒน์, วาสรส
dc.contributor.author พีรพัฒน์, ทองนำ
dc.contributor.author วีรวุฒิ, เสาทอง
dc.contributor.author วุฒินันท์, วิลาวัน
dc.date.accessioned 2020-03-26T06:53:26Z
dc.date.available 2020-03-26T06:53:26Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/6117
dc.description วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2560 en_US
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องกระจายน้้าแบบประหยัด พลังงาน เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องกระจายน้้าแบบประหยัดพลังงาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของเครื่องเดิมกับเครื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องกระจายน้้า แบบประหยัดพลังงาน ผลจากการวิจัยพบว่า หมู่บ้านซ้าแฮดประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม จ้าเป็นจะต้องมีแหล่งน้้า เพราะเป็นปัจจัยหลักในการใช้เพาะปลูกและประชาชนบาง ครัวเรือนยังมีพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้้า จากรูปแบบเครื่องเดิมใช้เหล็กกล่องมีน้้าหนักมากและ ประสิทธิภาพในการสูบน้้าของเครื่องเดิมโดยปริมาณน้้าที่ได้ในเวลา 1 นาที ปริมาณน้้าอยู่ที่ 20 ลิตร และเครื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในเวลา 1 นาที ปริมาณน้้าจะอยู่ที่ 42 ลิตร ผลจากการประเมินความพึง พอใจของผู้มาทดสอบเครื่องกระจายน้้า พบว่า มีระดับความพึงพอใจ โดยเรียงล้าดับคะแนนเฉลี่ยจาก มากไปน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 มีค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ด้านการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านความสวยงามมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ด้านความปลอดภัยการสร้างเครื่องมีความพึง พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ตามล้าดับ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การกระจายน้ำ en_US
dc.subject การเพิ่มประสิทธิภาพ en_US
dc.subject ประหยัดพลังงาน en_US
dc.title การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกระจายน้ำแบบประหยัดพลังงาน en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics