ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการอ่านในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาจากโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ .

Show simple item record

dc.contributor.author Namhiran, Uphawan
dc.contributor.author Chawnuam, Napat
dc.date.accessioned 2020-03-19T09:36:04Z
dc.date.available 2020-03-19T09:36:04Z
dc.date.issued 2561-12-01
dc.identifier.citation วารสารวิชาการ วิวิธวรรณสาร. 2 (3) en_US
dc.identifier.issn 2672-9458
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5965
dc.description.abstract This research aimed to study reading skill of grade 6 students of Ban Don Yai School and AnubanLamplaimat School to find out result and give suggestion to both educational institutions with hypothesis that the achievement of reading skill of two groups of sample in each level might be different at statistical significant level. The research finding was shown as follows: 1) The sample of both groups has achievement of reading skill as a whole at the same level, namely, fairly (49%) and good level (60.09%) respectively, in which there was the difference and similarity of achievement 72 วิวิธวรรณสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2561 Vol.2 No.3 (September - December) 2018 WIWITWANNASAN 73 in each level , for instance, an achievement of reading skill in the basic level was at excellent level, whereas an achievement of reading skill in the intermediate level was at fairly level and good level respectively, and an achievement of reading skill at advance level was lesser than the standard and fairly level respectively. This was different from the hypothesis before research which assumed that both groups of sample might have different achievement of reading skill in basic, intermediate and advance level at statistical significance. 2) An average of achievement of reading skill of both groups in basic level was more than 60% and an average of achievement of reading skill of both groups in intermediate level was more than 50% and an average of achievement of reading skill of both groups in advance level was lesser than 50%, the result of which was consistent with the assumed hypothesis at all levels. The researchers would present the research findings to both educational institutions as a report to continue further research for development of reading skill for the grade 6 students. Keywords: Achievement of Reading skill, Grade 6 Students en_US
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลลำ ปลายมาศ เพื่อทราบผลและให้ข้อ เสนอแนะแก่สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งสองแห่ง โดยมีสมมติฐานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทักษะ การอ่านของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยทั้งสองกลุ่มในแต่ละระดับของว่าอาจอยู่ในระดับ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ คัญ ผลการวิจัยโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของทักษะ การอ่าน ปรากฏดังนี้ 1. กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม มีผลสัมฤทธิทักษะการอ่านในภาพรวมได้ในระดับใกล้ เคียงกันคือ ระดับพอใช้ (ร้อยละ 49) และ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.09) ตามลำดับ โดยผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับมีทั้งเหมือนและต่างกัน ได้แก่ ทักษะการอ่านระดับพื้นฐานมี ผลสัมฤทธิ์ระดับ ดี เช่นเดียวกัน ทักษะการอ่านระดับปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ระดับ พอใช้ และ ปานกลาง ตามลำดับ ทักษะการอ่านระดับสูงมีผลสัมฤทธิ์ระดับ ต่ ำกว่าเกณฑ์ และ ปานกลาง ตามลำดับ ต่างจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ก่อนศึกษาวิจัยว่ากลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม อาจมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูงที่แตกต่างกันออก ไปอย่างมีนัยสำคัญ 2. กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านระดับพื้น ฐาน มากกว่าร้อยละ 60 ได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านระดับกลาง มากกว่า ร้อยละ 50 และได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านระดับสูง น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง ผลที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานทุกระดับ ผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นข้อมูลที่คณะผู้วิจัยจะนำ เสนอต่อสถานศึกษา ทั้งสองแห่งในรูปแบบรายงานผลการวิจัยเพื่อเป็นประเด็นตั้งโจทย์วิจัยต่อยอดสำ หรับพัฒนา ทักษะการอ่านในนักเรียนระดับประศึกษาปีที่ 6 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน, นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 Achievement of Reading skill, Grade 6 Students en_US
dc.title ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการอ่านในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษาจากโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ . en_US
dc.title.alternative An Achievement in Reading Skill of Grade 6 Students in The Primacy School Level: A Case Study of Ban Don Yai School and Anuban Lamplaimat School, Buriram Province en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor uphawan.nh@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics