ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย

Show simple item record

dc.contributor.author Namhiran, Uphawan
dc.date.accessioned 2020-03-19T09:20:29Z
dc.date.available 2020-03-19T09:20:29Z
dc.date.issued 259-06-01
dc.identifier.citation สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5962
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ เรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย 2) สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ จัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย 3) หาดัชนีความสอดคล้องของ กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้เฉพาะด้าน ของนักศึกษาครูภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย จ านวน 78 คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้มาจากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 30 คน ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน การสอนด้วยการทดลองสอนแบบจุลภาคใช้เวลาเรียนต่อเนื่อง 15 สัปดาห์ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558–มีนาคม พ.ศ. 2559 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยสังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะด้าน การจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาและ จ านวน 5 คน จาก การสนทนากลุ่ม เพื่อสังเคราะห์และออกแบบกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนส าหรับการจัดเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้เรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังสอน) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความสะดวก ในการน าไปใช้ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของกรอบการประเมินฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ เรียนรู้ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้จาก หลักสูตรแกนกลาง 5 กลุ่มสาระ แบบทดสอบวัดการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทยเป็น แบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 120 ข้อ มีค่าความยาก 0.25-0.74 ค่า อ านาจจ าแนก 0.21-0.54 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Lovett Reliability) 0.804 ข ผลการวิจัยพบว่า 1. จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมินตามกรอบการประเมินสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ในการประเมินการทดลองสอนแบบจุลภาคของนักศึกษาครูภาษาไทยผู้ประเมิน 5 คน ให้คะแนนด้านสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันทุกตัวชี้วัดตามเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการ จัดการเรียนรู้ดังนั้นกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือของเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดในระดับสูง จึงสามารถน าไปประเมิน สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยได้ 2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย พบว่าคะแนน สอบการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทยของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเกณฑ์(ร้อยละ 70) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 en_US
dc.description.sponsorship สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย Buriram Rajhabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.relation.ispartofseries การพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย;67-1
dc.subject การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้การรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย ดัชนีความสอดคล้องของการประเมิน และการทดลองสอนแบบจุลภาค en_US
dc.title การพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย en_US
dc.title.alternative A Development of Framework of Competencies Assessment for Student Teachers’ Learning Management and Specific Content Knowledge in Thai Language en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor uphawan.nh@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics