ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่

Show simple item record

dc.contributor.author Namhiran, Uphawan
dc.date.accessioned 2020-03-19T09:08:13Z
dc.date.available 2020-03-19T09:08:13Z
dc.date.issued 2017-04-01
dc.identifier.citation วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 15 (1) en_US
dc.identifier.isbn 1686-0101
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5960
dc.description.abstract ท่ามกลางกระแสอันเชี่ยวกรากของวัตถุนิยมในสังคมเมือง การศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมสร้างสรรค์ ที่มีโครงเรื่องโดยใช้ เมือง อันมีลักษณะเป็น มหานคร เป็นฉากหลักนั้น อาจสะท้อนปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ สุรเดช โชติ อุดมพันธ์ ได้เรียบเรียงบทความวิชาการนำเสนอในงานประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความ สัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่แสดงนัยสำคัญเกี่ยวกับภาพแทนของพื้นที่แห่งวิถีชีวิตของผู้คนสังคมเมือง โดย ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ได้แก่ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทุนโครงการเวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทุนศึกษาต่อหลังปริญญาเอกของสถาบันฮาร์วาร์ดเยนชิง ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ให้ได้เขียนและนำเสนอบทความแต่ละบท และรวบรวมเป็นหนังสือเรื่อง “อ่านเมือง เรื่อง คนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่” อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ข้อทบทวนแก่ผู้อ่าน ทั้งผู้ที่สนใจวรรณกรรม สังคม และการพินิจความหมายของชีวิตเพื่อสามารถดำรงตนในสังคมเมืองหรือเข้าใจบริบทของ สังคมเมืองได้ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนต่างพากันแสวงหาความสุข ความสำเร็จในชีวิต อันมี กรอบสถานภาพ ทางสังคมเป็นตัวชี้วัด อาทิ ครอบครัว อาชีพการงาน ทรัพย์สิน จนอาจนำพาให้ละเลย หรือหลงลืมการทบทวนตนเองและ สิ่งแวดล้อม เพื่อรู้จักมาตรวัดความสุขที่จริงแท้อย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปที่ไม่หยุดนิ่ง en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่ en_US
dc.title บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่ en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor uphawan.nh@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics