ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

สื่อการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2_62

Show simple item record

dc.contributor.author รังสิมา, สว่างทัพ
dc.date.accessioned 2019-12-30T08:31:17Z
dc.date.available 2019-12-30T08:31:17Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5910
dc.description สื่อประกอบการสอน (PowerPoint) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 3513208 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนอกจากให้นักศึกษาใช้เป็นคู่มือในการเรียนแล้ว ผู้ประกอบการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งหัวหน้าในหน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถเรียนรู้และนำหลักการแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานและความสามารถในการแข่งขันในแวดวงธุรกิจได้ อันจะนำมาสู่การพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบ ในเชิงแข่งขันและอยู่รอดได้ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เนื้อหาในสื่อประกอบการสอนเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 10 บทคือ บทนำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การจัดการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ การฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ การหาความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและเทคนิควิธีที่ใช้ในโครงการฝึกอบรม การเขียนและบริหารโครงการฝึกอบรม และการประเมินผลและการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม ผู้จัดทำขอขอบคุณคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นหนุนเสริม ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำสื่อประกอบการสอนเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รังสิมา สว่างทัพ พฤศจิกายน 2562 en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ en_US
dc.subject สื่อการสอน en_US
dc.title สื่อการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2_62 en_US
dc.type Teaching Documents en_US
dc.contributor.emailauthor rangsima.st@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics