ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ

Show simple item record

dc.contributor.author วิชัยรัมย์, สถาพร
dc.date.accessioned 2019-11-26T07:57:16Z
dc.date.available 2019-11-26T07:57:16Z
dc.date.issued 2562-09
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5860
dc.description ตำราเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐเล่มนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนในรายวิชาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ รหัสวิชา 2553206 โดยเป็นการรวบรวมความหมาย แนวคิด ความเป็นมา ความสำคัญและหลักการที่สำคัญของธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการในภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการบริหารองค์การ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบผลการดำเนินการ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการดำเนินการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ธรรมาภิบาล, การบริหารงาน, ภาครัฐ, คุณธรรม, จริยธรรม en_US
dc.title ธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics