ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ

Show simple item record

dc.contributor.author พรหมสถิตย์, สากล
dc.date.accessioned 2019-11-20T07:31:08Z
dc.date.available 2019-11-20T07:31:08Z
dc.date.issued 2560-11
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5815
dc.description ตำราเรื่อง “การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ หลักการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย รวมถึงโครงสร้างการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในตำราเล่มนี้ ประกอบด้วย 11 บท ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ โครงสร้างองค์การในการบริหารรัฐวิสาหกิจ การบริหารงานบุคคลในรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับองค์กรอื่น การบริหารการเงินในรัฐวิสาหกิจ ปัญหารัฐวิสาหกิจไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย และบทส่งท้าย en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject การบริหาร, รัฐวิสาหกิจ, รัฐวิสาหกิจไทย en_US
dc.title การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ en_US
dc.title.alternative PUBLIC ENTERPRISE ADMINISTRATION en_US
dc.type Book en_US
dc.contributor.emailauthor sakon.pt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics