ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

Show simple item record

dc.contributor.author พรหมสถิตย์, สากล
dc.contributor.author พรหมสถิตย์, สากล
dc.date.accessioned 2019-11-20T07:18:44Z
dc.date.available 2019-11-20T07:18:44Z
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5811
dc.description แนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน และสถาบันทางการเมืองไทยของกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาททางการเมือง เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (Constitution and Political Institution) นี้เป็นรายวิชา ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐและนิติรัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบการปกครอง ประวัติรัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สถาบันทางการเมือง และสิทธิและเสรีภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองและเพื่อที่จะใช้เป็นคู่มือในการเรียน การสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงใช้เป็นคู่มือศึกษาในชั้นเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject รัฐธรรมนูญ, สถาบันการเมือง, en_US
dc.subject รัฐธรรมนูญ, สถาบันการเมือง, en_US
dc.title กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง en_US
dc.title กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง en_US
dc.title.alternative CONSTITUTION AND POLITICAL INSTITUTION en_US
dc.title.alternative CONSTITUTION AND POLITICAL INSTITUTION en_US
dc.type Teaching Documents en_US
dc.type Teaching Documents en_US
dc.contributor.emailauthor sakon.pt@bru.ac.th en_US
dc.contributor.emailauthor sakon.pt@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics