ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author กิตติกร, ฮวดศรี
dc.contributor.author กิตติกวินท์, เอี่ยมวิริยาวัฒน์
dc.contributor.author รังสิมา, สว่างทัพ
dc.contributor.author รพีพรรณ, พงศ์อินทร์วงศ์
dc.contributor.author ชนินาถ, ทิพย์อักษร
dc.date.accessioned 2019-09-13T19:47:07Z
dc.date.available 2019-09-13T19:47:07Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5712
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้สามารถนาผลการศึกษามาใช้เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้นากลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือทีใช้ในการเก็บแบบสอบถามได้แก่แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และทาการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ทุนมนุษย์ en_US
dc.subject การพัฒนา en_US
dc.subject วิสาหกิจชุมชน en_US
dc.title ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Human Capital Factors Affecting the Development of Community Enterprises in Sawai Jeek Sub-District, Mueang District, Buriram Province en_US
dc.type Research en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics