ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ผู้หญิง ใน ตำนาน ปราสาท หิน พื้นที่ อีสาน ใต้

Show simple item record

dc.contributor.author สินทรัพย์ ยืนยาว
dc.date.accessioned 2019-09-11T16:47:59Z
dc.date.available 2019-09-11T16:47:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation แพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5678
dc.description.abstract การ ศึกษา ครั้ง นี้ เพื่อ ศึกษา “ผู้หญิง” ใน ตำนาน ปราสาท หิน พื้นที่ อีสาน ใต้ 4 จังหวัด โดย การ รวบรวม ข้อมูล ลายลักษณ์ (Literary Source) และ ข้อมูล ตำนาน ภาค สนาม (Oral Source) ที่ มี เนื้อหา เกี่ยวข้อง กับ ปราสาท หิน พบ ตำนาน จำนวน 25 เรื่อง 59 สำนวน เชื่อม โยง ปราสาท หิน 16 แห่ง และ วรรณกรรม ท้องถิ่น อีสาน ใต้ จำนวน 2 เรื่อง วิเคราะห์ ข้อมูล โดย ใช้ ระเบียบ วิธี ทาง คติชน วิทยา แบบ พรรณนา วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผล การ ศึกษา พบ ว่า ตำนาน ปราสาท หิน ได้ นำ เสนอ “ผู้หญิง” ไว้ 4 ชุด ความ คิด ประกอบด้วย ชุด ความ คิด เรื่อง ความ เป็น หญิง ใน สังคม ชุด ความ คิด เรื่อง การ เป็น ผู้นำ ชุด ความ คิด ว่า ด้วย ความ สามารถ ใน การ ป้องกัน ตนเอง และ ช่วยเหลือ ผู้ อื่น ชุด ความ คิด เรื่อง ความ รู้ และ ความ ฉลาด การ ศึกษา ครั้ง นี้ สะท้อน ภาพ ผู้หญิง ใน สังคม แบบ ปิตา ธิ ป ไต ย (Patriarchy) ที่ กำหนด กรอบ ชีวิต ให้ กับ ผู้หญิง อย่าง ไม่ เป็น ธรรม นำ ไป สู่ การ ต่อ รอง และ สร้าง ความ หมาย ใหม่ ของ ผู้หญิง en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ตำนาน en_US
dc.title ผู้หญิง ใน ตำนาน ปราสาท หิน พื้นที่ อีสาน ใต้ en_US
dc.title.alternative ผู้หญิง ใน ตำนาน ปราสาท หิน พื้นที่ อีสาน ใต้ en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor sinsub.yy@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics