ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

รูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author เฮ่ประโคน, ธเนศ
dc.contributor.author นามประเสริฐ, สุปรีชา
dc.contributor.author ปีนะภา, สุดารัตน์
dc.contributor.author วงศ์สกุล, ธวัชระพงษ์
dc.contributor.author วิมุตติสุขวิริยะ, จิรวัฒน์
dc.contributor.author ยังสุขเกษม, ณรงค์เดช
dc.date.accessioned 2019-09-10T14:13:35Z
dc.date.available 2019-09-10T14:13:35Z
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.citation การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 มรภ.กำแพงเพชร 12-13 กรกฎาคม 2561 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5597
dc.description การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบหาความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผ่านแบบจำลองการวัด ตัวแปรในการวิจัยพิจารณาผ่านแนวคิดการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิตได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงภายใต้เงื่อนไข คือ เป็นผู้ใช้งานบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ปีการศึกษา 2557 - 2559 จำนวน 45 ราย เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยแบบจำลองการวัด ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด คือ (1) องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและการนำไปประยุกต์ใช้ รองลงมา คือ (2) องค์ประกอบด้านทักษะวิชาชีพและจิตสำนึก (3) องค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์และความฉลาดทางอารมณ์ (4) องค์ประกอบด้านการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ และ (5) องค์ประกอบด้านทัศนคติและการเคารพกฎระเบียบ ตามลำดับ โดยที่น้ำหนักองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก ขนาดตั้งแต่ 0.96 0.90 0.86 0.86 และ 0.77 ตามลำดับ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัว เป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ความพึงพอใจ en_US
dc.subject การปฏิบัติงาน en_US
dc.subject ผู้ใช้บัณฑิต en_US
dc.subject สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง en_US
dc.subject มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.title รูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative The Employers’ Satisfaction towards Graduates of Construction Technology Program, Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Proceedings en_US
dc.contributor.emailauthor thaned.hp@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics