ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษาอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ปุริม ชฎารัตนฐิติ en_US
dc.contributor.author มิสา, กุลนันท์
dc.contributor.author ชฎารัตนฐิติ, ปุริม
dc.date.accessioned 2019-09-10T08:04:53Z
dc.date.available 2019-09-10T08:04:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5564
dc.description โครงงานนักศึกษา (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโ,ยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560 en_US
dc.description.abstract การพัฒนาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP เป็นหลัก ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ได้นำระบบฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูล การคำนวณค่าบริการต่าง ๆ การชำระค่าบริการ การขาย การเรียกดูรายการข้อมูล เพื่อลดเวลาการให้บริการที่ล่าช้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ผลที่ได้รับและประโยชน์ที่ตามมา คือ การเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบมากขึ้น การคำนวณเงินเกิดความแม่นยำ การเช็คข้อมูลสินค้าได้ง่ายและสะดวก ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการได้ดีกว่าระบบงานเดิม en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat Universit en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบบริหารจัดการ en_US
dc.subject อู่ซ่อมรถ en_US
dc.subject อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ en_US
dc.title ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษาอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ en_US
dc.title.alternative Garage Management System : A Case Study Of Veera Service Motorbike en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor phurim.cr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics