ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

Show simple item record

dc.contributor.advisor ปุริม ชฎารัตนฐิติ en_US
dc.contributor.author แก้วคำจันทร์, พรพรรณ
dc.contributor.author ชฎารัตนฐิติ, ปุริม
dc.date.accessioned 2019-09-10T05:44:52Z
dc.date.available 2019-09-10T05:44:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5548
dc.description โครงงานนักศึกษา (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560 en_US
dc.description.abstract โครงงานระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบงานและสร้างระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง โดยมีกระบวนการในการพัฒนาระบบตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Dataflow Diagram) ในการแสดงกระบวนการทำงานภายในระบบ และใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ ทำการออกแบบและพัฒนาระบบภายใต้สถาปัตยกรรม Client/Server โดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และ Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับใช้ในการออกแบบหน้าจอและการแก้ไขระบบด้วยการเขียนภาษา PHP จากการพัฒนาระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ทำให้ได้ระบบส่งผลการเรียนที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลครูผู้สอน ข้อมูลผู้อำนวยการ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลผลการเรียน พร้อมทั้งออกแบบรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกต่อการใช้งาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ถูกต้อง en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบบริการจัดการ en_US
dc.subject ส่งผลการเรียน en_US
dc.subject ออนไลน์ en_US
dc.subject วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง en_US
dc.title ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง en_US
dc.title.alternative Learning Processing Online System. Case Study : Khumuang Tecnhical College. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor phurim.cr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics