ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์

Show simple item record

dc.contributor.advisor ปุริม ชฎารัตนฐิติ en_US
dc.contributor.author ชฎารัตนฐิติ, ปุริม
dc.contributor.author เถกิงผล, เสาวลักษณ์
dc.date.accessioned 2019-09-10T04:41:21Z
dc.date.available 2019-09-10T04:41:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5541
dc.description โครงงานนักศึกษา(วท.บ..) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560 en_US
dc.description.abstract การจัดทำระบบระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องทำงานวิจัยหรือโครงการสามารถใช้งานระบบโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์นั้น ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแบบสอบถาม เผยแพร่ และประเมินผลได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้สร้างแบบสอบถามและส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ระบบไม่เพียงแต่ใช้ในงานวิจัย แต่ยังครอบคลุมถึงผู้ใช้ที่ต้องการสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายได้อีกด้วย ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสอบถามของตัวเอง โดยการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ สร้างแบบสอบถาม และเผยแพร่แบบสอบถามผ่านช่องทางที่ต้องการ เมื่อแบบสอบถามถูกตอบแล้ว เจ้าของแบบสอบถามสามารถดูผลการตอบแบบสอบถามได้ทันที ระบบพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP HTML5 โดยใช้ MySQL เป็นระบบจัดการ จากผลการทดสอบระบบ พบว่าระบบสามารถทำงานได้ในระดับดี และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ en_US
dc.description.sponsorship Buriram Rajabhat University en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ระบบบริหารจัดการ en_US
dc.subject แบบสอบถาม en_US
dc.subject ออนไลน์ en_US
dc.title ระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ en_US
dc.title.alternative Questionnaire Management Online System en_US
dc.type Thesis en_US
dc.degree.discipline เทคโนโลยีสารสนเทศ en_US
dc.degree.level ปริญญาตรี en_US
dc.degree.name วิทยาศาสตรบัณฑิต en_US
dc.contributor.emailauthor phurim.cr@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics