ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การวิเคราะห์การแปลงเมทริกซ์ของลายมัดหมี่ท่ีใช์เทคนิคการค้นแบบหม่ีลวด

Show simple item record

dc.contributor.author ฮ่อบรรทัด, สำคัญ
dc.contributor.author ประจญศานต์, สมบัติ
dc.contributor.author วงศ์ปรเมษฐ์, ดรัสวิน
dc.date.accessioned 2019-09-09T08:01:02Z
dc.date.available 2019-09-09T08:01:02Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier.citation เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5496
dc.description.abstract วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเกิดลวดลายของผ้ามัดหม่ีท่ีใช้เทคนิคการค้นแบบหมี่ลวด และใช้การแปลงเมทริกซ์อธิบายการเกิดลายรวมถึงนําแนวความคิดมาประยุกต์ใช้กับการสร้างโปรแกรมจําลองลาย ผ้าผลการศึกษาพบว่า การเกิดลวดลายของไหมมัดหมี่เกิดจากกระบวนการค้นหมี่และกระบวนการมัดย้อมเส้นด้าย ก่อนทอซึ่งมีความสัมพันธ์กัน สําหรับการค้นหมี่แบบหมี่ลวดสามารถอธิบายโดยใช้การแปลงเมทริกซ์ 2 ขั้นตอน คือ 1) การแปลงเมทริกซ์ เพื่อสะท้อนลายอันเนื่องมาจากการค้นหมี่แบบไป-กลับโดยส่งผลให้ลายมีความ สมมาตรบนแกน x และ 2) การแปลงเมทริกซ์เพื่อซ้ำลาย สําหรับการมัดย้อมน้ัน เกิดจากการขยายแม่ลายโดย การแปลงทางเรขาคณิต 2 แบบ คือ แบบสะท้อน และแบบเลื่อนแกนทางขนาน นอกจากน้ีเมื่อนําแนวความคิดไป พัฒนาเป็นโปรแกรมจําลองลายผ้าเปรียบเทียบกับการทอจริงจาก 3 หมู่บ้าน พบว่าการเลื่อนตัวของแม่ลาย ตรงกัน en_US
dc.description.abstract The main purpose of this research is to understanding “Mee Laud” technique in Mudmee (Ikat) pattern and to explain the formation of pattern using matrix transformation. Moreover, the result is applied to computer programming. The results indicate that the formation of pattern is explained by the relation of binding phase and tie-dyeing. For algorithm of binding phase, the first process is to use matrix transformation for reflection of motif which gives a symmetric pattern on x-axis. The other process is to use matrix transformation for repetition of motif. For tie-dyeing, the motif is used a reflection or a translation in geometric transformation. Finally, the result of computer programming compare with cloth experiment of three weaving villages is coordinate motif translation. en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject matrix transformation, pattern, motif, Ikat, Mudmee en_US
dc.title การวิเคราะห์การแปลงเมทริกซ์ของลายมัดหมี่ท่ีใช์เทคนิคการค้นแบบหม่ีลวด en_US
dc.title.alternative Matrix Transformation Analysis of Mee Laud Technique in Mudmee Pattern en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor S.hobanthad@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics