ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย ระหว่างแผ่นพีซีบีกับขดลวดทองแดง

Show simple item record

dc.contributor.author ลุมชะเนาว์, วิสิทธิ์
dc.date.accessioned 2019-09-05T11:16:16Z
dc.date.available 2019-09-05T11:16:16Z
dc.date.issued 2015-01-01
dc.identifier.citation วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 มกราคม-มิถุนายน2559 en_US
dc.identifier.isbn 19056648
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/5428
dc.description.abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อหาประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าระหว่างแผ่นพีซีบี (Printed Circuit Board) กับขดลวดทองแดง (Copper Coil) โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการของวงจรเรโซแนนซ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดขดลวดตัวส่ง (Transmitter) และชุดขดลวดตัวรับ (ReceiverCoil) ในบทความนี้จะนำเสนอการออกแบบขดลวดด้วยแผ่นพีซีบีการออกแบบลักษณะ Layers Printed Coil และแบบขดลวดทองแดง ขนาด 2.5 มิลลิเมตรการพันขดลวดออกแบบลักษณะUnifilar Coilในการส่งกำลังไฟฟ้าประกอบไปด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณ (Oscillator) การมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3525 ทำงานที่ความถี่ 70KHz เพื่อขับนำเกตของมอสเฟตกำลัง (MOSFET) และสร้างสนามแม่เหล็กให้กับขดลวดตัวส่ง ผลการวิจัย พบว่า เมื่อทำการทดลองโดยใช้โหลดค่าความต้านทาน 47 โอห์ม ซึ่งชุดขดลวดตัวรับผ่านแผ่นพีซีบีมีค่าแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 44.05V และมีค่ากระแสเท่ากับ 0.93A และชุดขดลวดตัวรับผ่านขดลวดทองแดงมีค่าแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 53.20V และมีค่ากระแสเท่ากับ 1.36A สรุปผลได้ว่าขดลวดทองแดงมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าแบบแผ่นพีซีบี และนำขดลวดทองแดงไปประยุกต์ใช้งานกับหลอดแอลอีดี(LED) มีค่าแรงดัน 12V, 9W จำนวน 2 หลอด พบว่าหลอดแอลอีดีแสดงผลสถานะติดสว่างอยู่ในช่วงระยะตั้งแต่ 0-30 เซนติเมตร en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject ส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย, แผ่นพีซีบี, ขดลวดทอแดง, การปรับความถี่, การพันด้วยขดลวดเส้นเดียว en_US
dc.title การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย ระหว่างแผ่นพีซีบีกับขดลวดทองแดง en_US
dc.title.alternative The Efficiency Comparative of Wireless Power Transfer between PCB with Copper Coil en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor wisit.lc@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics