ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Show simple item record

dc.contributor.author ปิติพัฒน์, นิตยกมลพันธ์ุ
dc.date.accessioned 2019-06-16T06:54:45Z
dc.date.available 2019-06-16T06:54:45Z
dc.date.issued 2019-05-07
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4757
dc.description.abstract การศึกษาในครั้งนี้มีวตถุประสงค์ เพอศึกษาความพงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รวมไปถึงการเปรียบเทียบความพงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มี ต่อหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวทยาการจั ดการ มหาวทยาลั ยราชภฏบุรี รั มย์ ซึ่งนักศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ ยสะสม และแขนงวชา ส่วนอาจารย์จ าแนก เพศ อายุ ประเภทของ บุคคลกรสายวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน โดยมีกลุ่ม ตัวอย่างที่ใชในการวจัยประกอบไปด้วย นักศึกษาชนปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร บัณฑิต คณะวทยาการจัดการ มหาวทยาลัยราชภฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 193 คน และ อาจารย์ประจ าหลั กสู ตรเศรษฐศาสตร บัณฑิต คณะวทยาการจั ดการ มหาวทยาลั ยราชภฏบุรี รั มย์ จ านวน 6 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และใชสถิติในวเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบวานักศึกษามีความพงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านรายวชา ในหลั กสู ตร ด้ านกิ จกรรมพฒนานั กศึ กษา ด้ านหลั กสู ตร ด้ านระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษา ด้ านการ ประชาสั มพนธ ด้ านการ จั ดการเ รี ยนการสอน ด้ านสิ่ งสนั บสนุ นการเ รี ยนรู้ ในหลั กสู ตร และด้ าน อาจารย์ผู้สอน เมื่อเปรียบเทียบความพงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร พบวานักศึกษาที่มีเกรด เฉลี่ ยสะสมแตกต่างกันส่งผลต่อความพงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อหลักสูตรแตกต่างกันที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ในส่วนของอาจารย์พบวา อาจารย์มีความพงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ ดั งนี้ ด้ านการบริ หารจั ดการหลั กสู ตร ด้ านกระบวนการการจั ดการเ รี ยนการสอนและการวดผล ประเมินผล ด้านการส่ งเสริมและพฒนาอาจารย์ ด้านการบริหารอาจารย์ และด้านสิ่งสนับสนุนการ ข เรียนรู้ ในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบความพงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร พบวาอาจารย์ที่มีอายุ แตกต่างกันส่งผลความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ต่อหลักสูตรแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.relation.ispartofseries 13/2562;
dc.title ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.title.alternative Students and Lecturers’ Satisfaction Towards Economics Curriculum in Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University en_US
dc.type Research en_US
dc.contributor.emailauthor npitipatt@gmail.com en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics