ระบบคลังข้อมูลทางวิชาการ BRU

การจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

Show simple item record

dc.contributor.author ธิติ, ปัญญาอินทร์
dc.contributor.author ธนิน, กรอธิพงศ์
dc.contributor.author ธนพล, ตีรชาติ
dc.date.accessioned 2019-06-15T08:36:14Z
dc.date.available 2019-06-15T08:36:14Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.citation Academic Journal of Buriram Rajabhat University 2017 en_US
dc.identifier.uri http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/4750
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามแผนการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎีการสอดทำนอง สาขาวิชา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ที่ประกอบด้วย ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน การวางแผนโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน การแสดงผลงาน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการสอน แบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับดี มาก คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต en_US
dc.description.abstract Abstract The purposes of this research were to: 1) develop the process of the Music theory learning process management using Project Based Learning; 2) study the results of the Music theory learning process Management process using Project Based Learning. The sampling groups of this research were 18 graduate students at the Faculty of Education chosen by purpose sampling for the Second semester of academic year 2016. The results of this research were as follows: 1) The process of Music theory learning management of Project Based Learning subject consisted of the topics, planning and project learning, data collection, write the project and results presentation and booklet. The results of Music theory learning process management using Project Based Learning which helped the sampling group students to get more effectives knowledge well understood of the process of Music theory learning management of Project Based Learning and get more efficacy and developed. The results of the sampling group students using Project Based Learning was activities indicated that the post-test achievement scores of the sampling group were significantly higher than the pre-test and Lifelong Learning Skills in very good quality. Keywords Music theory learning Management, Project Based Learning, Lifelong Learning Skills en_US
dc.language.iso th_TH en_US
dc.publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ en_US
dc.subject music learning en_US
dc.subject music theory en_US
dc.title การจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้โครงงานเป็นฐาน en_US
dc.title.alternative Music Theory Learning Process Management Using Project Based Learning to Improve Lifelong Learning Skills en_US
dc.title.alternative Music Theory Learning Process Management Using Project Based Learning to Improve Lifelong Learning Skills en_US
dc.type Article en_US
dc.contributor.emailauthor thiti.py@bru.ac.th en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics